Skip links

Vilkor för hyra från BBY Rent

Dessa villkor gäller för alla nuvarande och framtida hyresavtal. Avtalet är träffat mellan BBY Rent (”uthyraren”) och ___________________ (”hyrestagaren”). Vid lagd order är det vår åsikt att kunden är införstådd med villkoren och godkänner dem i sin helhet.

Skötsel & Skador

Hyrestagaren ansvarar för att den hyrda materielen inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyresgodset ska väl vårdas av hyrestagaren. Skador på eller förlust av hyresgods ska ersättas av hyrestagaren. Det åligger hyrestagaren att omgående efter mottagande av hyresgodset kontrollera detsamma och anmäla till uthyraren att det gods som levererats eller avhämtats är skadat eller om något beställt hyresgods saknas. Ovanstående omfattar även transportemballage och förpackningsmaterial. Hyrestagaren ansvarar även för skador som uppkommer av väder, vind eller andra utomstående faktorer.

Uthyraren ansvarar inte för de skador som kan uppkomma på kundens egendom till följd av kundens användning av hyresgodset annat än vad som angetts nedan gällande transportvilkor. Alla kostnader för skador som kan uppkomma vid användning av material hyrt från BBY Rent på mark eller material från tredje part.

Skulle skador uppkomma ersätter hyrestagaren BBY rent med självrisk a x xxx krpå föremål överstigande värde på x xxxxkr. Vi utrrustning av ett värde under xxxxkr ersäts med nytt föremål.

Hämtning & Återlämning

Hyrestagaren ansvarar för att hämta hyresgodset på utsatt tid. Vid förseningar debiteras 250kr/h som BBY Rents personal tvingats vänta. Om hyresgodset inte återlämnas till uthyraren senast sista dagen i ovannämnda hyresperiod eller hindras uthyraren att demontera utrustningen så debiteras tilläggshyra för den tid som hyrestagaren dröjer med att återlämna hyresgodset. Denna tilläggshyra uppgår till samma belopp som överenskommen hyra och debiteras till och med den dag då hyresgodset är återlämnat. Lämnas endast delar av hyresgodset utgår tilläggshyra för den del som ej återlämnats. Avbokning av eller delar av beställt hyresgods måste göras senast två (2) veckor innan avtalad hyresperiod. I annat fall har BBY Rent rätt att debitera full hyra för den period som anges ovan.

Efter hyrestidens slut svarar kunden för att utrustning rengöres, fälls samman och ordnas på samma sätt som den levererades. Vid återlämnande  svarar kunden för att de är fria från ev. tejp, klistermärken m.m som hyrestagaren anbringat efter leveransen

All utrustning ska förvaras så att den ej skadas. Om kunden brister i ovannämnda åtgärder svarar kunden för de merkostnader, skador m.m som kan uppkomma till följd av bristerna. Vid hyra av utrustning utan transport ska utrustningen återlämnas på överenskommen tid.

Transport

I de fall där transport och återhämtning av material ingår gäller följande. För utkörning och leverans av material tillkommer en utkörningskostnad på 75kr per kilometer för gods mindre än 15 m2 för utkörning och samma kostnad för hämtning. Transportvillkor för ovannämnda transporter är följande. Om uthyraren inte kan få fram hyresgodset till leveransplatsen på grund av hinder som inte beror på uthyraren ska uthyraren snarast meddela hyrestagaren detta varvid denne antingen ska tillse att hindret undanröjts eller själv svara för lastning och lossning av hyresgodset från den plats där uthyraren kan lasta och lossna på grund av hindret. Normala transporttider är vardagar mellan 08:00-17:00. Övriga tider kan det tillkomma extra kostnader för transporter.

Hyrestagaren ansvarar för att det finns personal på plats som kan anvisa var uthyraren ska leverera hyresgodset.

Betalning

Betalning sker via faktura. Betalning ska vara uthyraren tillhanda på förfallodagen. Om betalning inte sker i rätt tid kan dröjsmålsränta debiteras med 5 % från fakturans förfallodag till betalning sker. Hyrestagaren är skyldig att ange korrekt namn, kontaktperson, organisationsnummer och adress. Om hyrestagaren anger felaktiga uppgifter och fakturan därför måste ändras tillkommer en expeditionsavgift på 200 kr. För fakturfrågor. Kontakta Gustav Pettersson, 073-7758902 eller gustav@bbyrent.se

Tvist

Tvist till följd av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.

Explore
Drag